Regelgeving NHG-taxaties Vervalt Per 1 Juli 2013

Sinds 1 juli 2011 is de overgangsregeling met betrekking tot de werkgebieden van kracht. Deze zou in eerste aanleg tot 1 november duren om brancheverenigingen en geldverstrekkers de gelegenheid te bieden om te komen met een definitieve en landelijk uniforme regeling. Op dit moment is dit overleg nog niet afgerond, hetgeen betekent dat de overgangsregeling van kracht blijft tot het moment dat brancheverenigingen en geldverstrekkers hierover in gezamenlijkheid duidelijkheid geven.

De overgangsregeling is tot stand gekomen in overleg met NHG en de Nederlandse Vereniging van Banken. De overgangsregeling houdt in dat iedere taxateur binnen een 20 km zone NHG taxaties kan blijven uitvoeren (de oude regeling), zonder borging van de lokale kennis. Voor zover geldverstrekkers de werkgebied regeling toepassen ontstaat voor de taxateur de mogelijkheid om dit gebied uit te breiden met 1 of meerdere werkgebieden.
Op 1 april 2010 hebben de brancheverenigingen NVM, VastgoedPRO en VBO Makelaar een eerste advies uitgebracht aan de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) over de normen inzake taxaties ten behoeve van NHG-garantie. Deze normen zijn in werking getreden op 1 mei 2010.

Voor een aantal onderdelen had de norm zoals die op 1 mei 2010 in werking is getreden een voorlopig of wat meer open karakter. Deze onderdelen zijn in een tweede advies verder uitgewerkt en ingevuld. Deze nieuwe normen worden van kracht op 1 januari 2011 en zullen gefaseerd in werking treden in de periode 1 januari 2011 - 1 juli 2011.

De wijzigingen betreffen de volgende onderdelen:
A. Een nieuwe branchebrede normering
B. Een regeling werkgebied die de 20 km-regeling vervangt
C. De certificeringregeling voor validatie-instituten

A. Branchebrede normering taxateurs en taxatierapporten
In deze regeling staan de normen voor taxateurs en taxatierapporten en de controle erop ten behoeve van financieringen met NHG-garantie.
Over de belangrijkste wijziging bent u al eerder geïnformeerd, namelijk dat u vanaf 1 januari 2011 verplicht bent het nieuwe model taxatierapport woningfinanciering 2011 te gebruiken.
De tweede wijziging betreft de toepassing van modelwaarden in de taxatierapporten. De taxateur krijgt de modelwaarde vooraf aangeleverd als hulpmiddel voor het onderbouwen van zijn taxatie. Op dit moment is de regel als volgt:
Iedere afwijking groter dan 10% tussen de door de taxateur getaxeerde waarde en de modelmatige waardebepaling zal worden toegelicht door de taxateur. Deze toelichting kan ondersteund worden door de vergelijking met de referentiepanden uit de modelwaardebepalingen en door de taxateur zelf toegevoegde referentiepanden.
In de nieuwe norm wordt deze regeling afgestemd op de betrouwbaarheid van een modelwaarde. Naarmate de modelwaarde betrouwbaarder is moet de taxateur beter onderbouwen waarom zijn eigen waardeoordeel afwijkt c.q. hoe hij tot zijn waardeoordeel komt. Andersom, als de modelwaarde niet betrouwbaar is hoeft de taxateur niet te onderbouwen waarom zijn eigen waardeoordeel afwijkt.
De norm voor een betrouwbare modelwaarde is door de branche vastgesteld op een betrouwbaarheidsindicatie van meer dan 85%. De leveranciers van modelwaardes dienen uiterlijk per 1 juli 2011 hun modelwaarde aan te leveren met een indicatie van de betrouwbaarheid uitgedrukt in een percentage. Vanaf die datum bent u als taxateur verplicht om te werken volgens de nieuwe norm:
Er wordt door de taxateur een toelichting gegeven op een afwijking ten opzichte van de modelwaarde indien de afwijking groter is dan 10% van de tussen de door de taxateur getaxeerde marktwaarde en de modelmatige waardebepaling, uitsluitend indien de modelmatige waardebepaling een betrouwbaarheid heeft van meer dan 85%. Deze toelichting kan ondersteund worden door de vergelijking met de referentiepanden uit de modelwaardebepalingen en door de taxateur zelf toegevoegde referentiepanden.
> download document - Branchebrede normering NHG 2011

B. Regeling Werkgebied Taxateur
Er zijn werkgebieden vastgesteld. Alle ingeschreven taxateurs bij VastgoedCert en SCVM zijn bericht over welk werkgebied hen is toegewezen. Tevens kan de taxateur aangeven voor welke regio’s men een gebiedsuitbreiding wenst. Dit gebied wordt voorlopig toegekend.

De regels voor gebiedsuitbreiding zijn:
1. De taxateur dient een overzicht in bij het register van gedane taxaties en/of transacties (portfolio). Het overzicht dient objecten te betreffen die liggen in de regio waar men gebiedsuitbreiding voor aanvraagt. Het overzicht dient te bestaan uit minimaal 50 taxaties/transacties welke zijn opgesteld in vijf jaar voorafgaand aan de inschrijving.
of
2. De taxateur doet een inhoudelijke schriftelijke toets.


Per 1 maart 2011 zijn alle taxateurs door het betreffende register ingedeeld en ingeschreven in het werkgebied waar vanuit zij ook werken. Het betreffende register heeft dit inzichtelijk gemaakt op de eigen website zodat validatie-instituten op grond hiervan de beoordeling kunnen doen of een taxateur de taxatie mag uitvoeren. De nieuwe werkgebiedregeling mag gebruikt worden sinds 1 maart 2011.
> download document - Regeling werkgebied taxateurs 2011
> download document - Toelichting Regeling
> download document - Werkgebieden per postcode
> download document - Formulier werkgebieden
> download document - Informatie Werkgebiedtoets Taxateurs
> download document - Toetstermen Werkgebiedregeling
> download document - Vereisten Portfolio
> download document - Regiobeleid geldverstrekkers in relatie tot werkgebieden

C. Certificering validatie-instituten

Een taxatierapport voor NHG-taxaties mag vanaf 1 juli 2011 uitsluitend worden geaccepteerd indien deze gecontroleerd is door tussenkomst van een ISO9001:2008 gecertificeerd validatie-instituut. Certificering moet plaatsvinden op basis van een ISO9001:2008 certificering aangevuld met de verplicht gestelde normen binnen het addendum.
> download document - Certificering taxatie validatie instituten ISO 9001 met addendum

De belangrijkste data in de planning
1 januari 2011: ingangsdatum normering taxaties 2011 (modelrapport)
1 maart 2011: ingangsdatum van de nieuwe werkgebiedregeling
De registers zullen voor deze datum ervoor zorgen dat alle taxateurs automatisch ingedeeld worden in hun werkgebied, taxateurs hebben dan tot 1 juli 2011 (thans uitstel verleend tot nader bericht) de tijd om wijzigingen door te voeren c.q. een portfolio te overleggen of toets af te leggen.
1 juli 2011: ingangsdatum certificering validatie-instituten
1 juli 2011: ingangsdatum 85% betrouwbaarheidseis van de in het taxatierapport gebruikte modelwaarden

Heeft u vragen?
Indien u vragen heeft over de inhoud van de regelingen en/of de indeling van de werkgebieden en/of uitbreiding van de werkgebieden, verwijzen wij u in eerste instantie naar de veelgestelde vragenlijst. Indien u vraag er niet bij staat kunt u uw vraag ook per e-mail stellen via info@scvm.nl. U zult dan z.s.m. een antwoord ontvangen.
SCVM | Postbus 135 | 2630 AC | Nootdorp | Tel: 070 - 319 62 70 | Fax: 070 - 310 65 11 | info@scvm.nl
disclaimercontact • © 2013 SCVM