Makelaars & Taxateurs

 

 

 

 


Geachte SCVM ingeschrevenen in de kamer Wonen,

 

Enkele jaren geleden is op initiatief van de brancheorganisaties NVM, VastgoedPro en VBO Makelaar,  een werkgebiedregeling ten behoeve van Wonen taxateurs ontwikkeld en verwerkt in uw SCVM registratie.

Deze werkgebiedregeling was gebaseerd op een getoetste en aantoonbare plaatselijke bekendheid van de taxateur, welke toetsing plaats moest vinden binnen de registers.

Wij hadden u graag anders bericht maar zoals u bekend heeft de financiële wereld deze werkgebiedregeling uiteindelijk niet omarmd. Dit ondanks de positieve signalen vooraf en de vele inspanningen vanuit taxateurs, brancheorganisaties, validatie-instituten,  registers en certificerende instellingen om de werkgebiedregeling te doen slagen.

 

Aangezien in de praktijk nog steeds veelal de norm van 20 km wordt toegepast, is door de brancheorganisaties, validatie-instituten en geldverstrekkers deze norm als basis genomen voor een verbeterde richtlijn. Gebleken is dat de 20 km norm echter niet in alle gebieden even toepasbaar is. De nieuwe richtlijn geeft daarom met name enige differentiatie tussen grote steden en dunner bevolkt gebied.

 

Object ligt in

Vestigingsplaats Taxateur

De Gemeente Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht

Op maximaal 10 kilometer van het object

De provincie Groningen, Friesland, Zeeland of de Waddeneilanden

Op maximaal 30 kilometer van het object

Elders

Op maximaal 20 kilometer van het object

 

Met ingang van 1 juli 2013 wordt deze nieuwe branchebrede richtlijn, vastgesteld door stichting Taxaties en Validaties (STenV), van kracht. Er wordt bij de richtlijn onderscheid gemaakt in Randstedelijke, landelijke en buitengebieden. De keuze van de taxateur kan door de opdrachtgever worden gemaakt op basis van bovenstaande criteria waarbij er wordt uitgegaan van de hemelsbreed gemeten afstand tussen het te taxeren object en het vestigingsadres van de betreffende taxateur. Deze afstand wordt gemeten met behulp van de meest recente postcode 6 tabel met XY coördinaten.

Nadrukkelijk gaat het om een richtlijn. In voorkomend geval kunnen partijen daar in onderlinge afstemming van afwijken. Zo is het bekend dat er geldverstrekkers zijn die een eigen grote stedenbeleid voeren.

De tekst van de nieuwe branchebrede richtlijn treft u aan als bijlage.

 

Door invoering van de nieuwe branchebrede richtlijn zal per 1 juli de oude werkbiedregeling komen te vervallen en niet meer door de SCVM worden uitgevoerd en worden weergegeven via www.scvm.nl


Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,SCVM

mr. H.E.M. (Erica) Feldmann-Zeegers
ambtelijk secretaris

 

 

 

Disclaimer
Deze e-mail en de inhoud is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u niet de geadresseerde bent van deze e-mail verzoeken wij u dit direct door te geven aan de verzender door middel van een reply e-mail en de ontvangen e-mail uit uw systemen te verwijderen. Als u geen geadresseerde bent, is het niet toegestaan om kennis te nemen van de inhoud, deze te kopiëren, te verspreiden, bekend te maken aan derden noch anderszins te gebruiken.

 

 

Postadres:

Contactgegevens:

 

Postbus 135

  Tel: +31 70 3196270

Mail: info@scvm.nl

2630 AC  Nootdorp

    Fax: +31 70 3106511

   Site: www.scvm.nl

 

 

Uw inschrijving in het SCVM-register kan op uw verzoek op elk moment worden beëindigd. Hiermee blijft uw betalingsverplichting echter onverminderd van kracht. Deze jaarlijkse kosten hebben namelijk betrekking op certificatie én registratie. U zult na uitschrijving derhalve nog steeds jaarlijks een rekening ontvangen, na uitschrijving bij SCVM ontvangt u deze factuur echter van DNV.

 

Indien dit is wat u wenst (gecertificeerd blijven maar niet ingeschreven staan bij de SCVM) dient u dit kenbaar te maken aan de SCVM. U ontvangt hierna per post een bevestiging van uw uitschrijving en mag alsdan niet langer gebruikmaken van het SCVM-logo. Tevens kunt u dan niet langer taxaren volgens NHG, noch voor het NWWi.

 

Retour zenden originele DNV-certificaat

Om geheel vrij te zijn van uw betalingsverplichting, dient u afstand te doen van uw originele DNV-certificaat. Stuurt u daartoe uw originele DNV-certificaat aangetekend naar DNV:

DNV Certification B.V.

T.a.v. Afdeling Persoonscertificatie

Postbus 9599

3007 AN Rotterdam

 

Pas op het moment dat u afstand doet van het originele DNV-certificaat komt de betalingsverplichting te vervallen vanaf de eerste van de maand volgend op de datum van ontvangst. Dit betekent dat u vanaf januari tot aan de eerstvolgende maand na de datum van ontvangst van het DNV-certificaat door DNV, verplicht bent uw factuur te voldoen.

 

Indien u hiertoe wenst over te gaan, is het verstandig eerst contact op te nemen met DNV om u te laten informeren over de consequenties hiervan in de toekomst. Wanneer u uw certificaat retour zendt aan DNV, ontvangen wij hiervan bericht. Zodra wij dit bericht hebben ontvangen, wordt u uitgeschreven uit het SCVM register. U ontvangt dan per post een bevestiging van deze uitschrijving, alsmede een eventuele creditnota voor de resterende maanden van het kalenderjaar.

 

Opschorten
Indien u voornemens bent om in de toekomst nog gebruik te maken van uw certificatie en registratie, kunt u DNV verzoeken uw certificaat tijdelijk (maximaal voor een jaar) op te schorten. Hiermee komt uw betalingsverplichting tijdelijk te vervallen; u bent in de tussentijd echter wel verplicht uw PE te volgen. Neemt u contact op met DNV

 

Vragen? Neem contact op met DNV of SCVM.

TEST
SCVM | Postbus 135 | 2630 AC | Nootdorp | Tel: 070 - 319 62 70 | Fax: 070 - 310 65 11 | info@scvm.nl
disclaimercontact • © 2013 SCVM