Klachten

Elke DNV GL-Gecertificeerde Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen, Bedrijfsmatig- of Agrarisch Vastgoed of Taxateur Wet Waardering Onroerende Zaken, dient zich te conformeren aan de Gedragscode SCVM. Overtreding van de bepalingen in de Gedragscode kan leiden tot verwijdering uit het register.
Indien een geregistreerde makelaar de gedragscode SCVM overtreedt, kan hiertoe een klacht worden ingediend bij het Bestuur van de Stichting. Het bestuur kan besluiten de klacht door te leiden naar Tuchtcollege Makelaardij Nederland.

Het SCVM register is het enige register waar betrokken partijen zich kunnen vervoegen bij zo’n soort klachtenloket. U vindt de gedragscode en het reglement van het Tuchtcollege Makelaardij Nederland onder 'reglementen' in het linker menu.

Klachten over een SCVM-geregistreerd makelaar of taxateur kunt u schriftelijk richten aan het klachtenbureau van de SCVM.

De indiening van een klacht moet geschieden binnen een termijn van een jaar na de dag waarop klager van het handelen of nalaten van een SCVM geregistreerde dat aanleiding geeft tot indiening van de klacht kennis heeft genomen en in ieder geval niet later dan binnen een termijn van vijf jaren na het betreffende handelen of nalaten van de SCVM geregistreerde.

Het klachtenbureau zal in beginsel trachten door bemiddeling tussen klager en SCVM geregistreerde een oplossing tot stand te brengen. Voorts kan het klachtenbureau de klacht ter behandeling doorverwijzen naar het Tuchtcollege Makelaardij Nederland waarbij SCVM is aangesloten. Klager kan wanneer deze geen prijs stelt op voorafgaande bemiddeling zich rechtstreeks tot het Tuchtcollege Makelaardij Nederland wenden. De procedure van klachtbehandeling van het Tuchtcollege Makelaardij Nederland staat beschreven in het Reglement van het Tuchtcollege Makelaardij Nederland, gepubliceerd op www.tcmnl.nl.


Beroep op basis van een klacht

Tegen een besluit naar aanleiding van een klacht over de afname en/of organisatie van de toetsing staat beroep open bij de SCVM.

 

SCVM | Postbus 135 | 2630 AC | Nootdorp | Tel: 070 - 319 62 70 | Fax: 070 - 310 65 11 | info@scvm.nl
disclaimercontact • © 2013 SCVM